KANCELARIA NOTARIALNA

Miron Jakubiak Paweł Czajka

Notariusze Spółka Cywilna

Czynności notarialne

Notariusze wykonują pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariuszy w siedzibie Kancelarii. Możliwe jest również dokonywanie czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki) lub szczególne okoliczności (np. stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.
Dokonanie każdej czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone zasięgnięciem w naszej kancelarii (osobiście, telefonicznie bądź drogą elektroniczną) bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością. Udzielamy informacji również w języku angielskim.

Notariuszowi za dokonanie czynności przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość wynagrodzenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. z późn. zm.).

Zakres dokonywanych czynności notarialnych obejmuje

1. sporządzanie aktów notarialnych (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym między innymi:
- umowy sprzedaży,
- umowy przedwstępne,
- umowy przeniesienia własności nieruchomości
- umowy warunkowe,
- umowy darowizny,
- umowy zniesienia współwłasności,
- umowy zamiany,
- umowy ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
-  umowy deweloperskie,
- umowy spółek,
- umowy dożywocia,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- akty ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
- umowy o dział spadku,
- umowy o podział majątku wspólnego,
- inne umowy przenoszące własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
- umowy najmu,
- ugody,

2. sporządzanie aktów założycielskich fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,

3. sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów,

4. sporządzanie testamentów,

5. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

6. sporządzanie aktów poddania się rygorowi egzekucji,

7. sporządzanie pełnomocnictw,

8. sporządzanie poświadczeń:

- własnoręczności podpisów,
- dokumentów (kopii wierzytelnej),
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,

9. doręczanie oświadczeń,

10. sporządzanie protestów weksli i czeków,

11. przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

12. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

13. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

14. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.